ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ТУРОПЕРАТОР „ДЕТЕЛИНА ТУРС“ ООД ЗА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
Общите условия уреждат предоставянето на услуги по договор за туристически пакет от ТУРОПЕРАТОРА “ДЕТЕЛИНА ТУРС”ООД,В.Търново, ул. Асен Разцветников, №10;   Удостоверение за регистрация № РКK- 01-5952 за туристическа дейност Туроператор, тел. 062522010;  0886018750;  0879652640, e-mail: office@detelinatours.com        www.detelinatours.com.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ пряко или чрез своите туристически агенти предоставя стандартен формуляр за предоставяне на информация и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от Закона за туризма.
2. Когато пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ТУРИСТА в определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което договорът за туристически пакет ще бъде прекратен. За осъществяване на пътуването ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да променя големината на транспортното средство в зависимост от записалите се туристи.
3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя преддоговорната информация, като уведоми ТУРИСТА  по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет. Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 от Закона за туризма може да се променя по изрично писмено споразумение между страните.

РЕЗЕРВАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. Резервацията представлява писмено заявление на ТУРИСТА, че желае да се запише за определено пътуване, предлагано от ТУРОПЕРАТОРА, и се извършва чрез:
• лично резервиране в офиса на фирмата /и офисите на туристическите му агенти/,
•заявка по телефон, е-mail на адрес.
5. След извършване на резервацията и сключване на договора за туристически пакет, ТУРИСТЪТ  получава екземпляр от подписания между двете страни договор.
6. Преди сключването на договора за туристически пакет:
а. ТУРИСТЪТ  е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от турист с ограничена подвижност, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора. ТУРИСТИТЕ  декларират и поемат отговорността, че здравословното им състояние отговаря за безпроблемното  им участие в избраната от тях дестинация.                                                                                                                                                                   
б. В случай, че ТУРИСТЪТ  има  изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на ТУРИСТА  не се включват в договора.
7. В договора се включват основен пакет услуги /настаняване,хранене и транспорт/ и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки ТУРИСТ /ако е възможно/ и подлежат на допълнително заплащане.
8. В цената на пътуването не са включени следните разходи:  цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, храна, и др. (освен, когато е упоменато друго в програмата на дадената екскурзия/ почивка).
9. За да обозначи броя хранения за всяка нощувка престой и тяхното разположение във времето, ТУРОПЕРАТОРЪТ използва следните обичайни за хотелиерството и ресторантьорството абревиатури: BB – нощувка с включена закуска; HB – нощувка с включени закуска и вечеря; FB (пълен пансион) – нощувка с включени закуска, обяд и вечеря; All inclusive- пълен пансион + консумация на бара и други;
10. ТУРИСТЪТ има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор.

ЦЕНИ И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  – Обявените цени са в лева.                                                                                                                                                                                 
11. При подписването на договора за организирано туристическо пътуване ТУРИСТЪТ заплаща първоначална вноска в размер и доплаща пълната сума в срок съгласно договора.
12. Плащането може да се извърши в брой в офис или по банков път на посочени сметки в лева.
13. При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на  сключване на договора.
14. При спорове относно плащанията, фактът на извършеното плащане се удостоверява с надеждно оформен документ /касов бон или платежно нареждане/.

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО                                                                                                                     

15. При пътуване в и извън България ТУРИСТЪТ се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна.
16. Необходими документи при задгранични пътувания:
a. Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването.
б. За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта.
в. За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или акт на съд детето да напусне страната.
г. Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
17. В случай, че ТУРИСТЪТ  не представи или представи неправилно попълнена декларация, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи такса на ТУРИСТА  за непроведеното пътуване.
18. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да съдейства на ТУРИСТА, като му предоставя необходимите документи/ резервации, ваучер, билети и др./.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
19. При поискване от страна на ТУРИСТА ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на ТУРИСТА;
20. ТУРИСТЪТ се задължава да заплати  стойността на туристическите услуги, описани в
Договора.
21. ТУРИСТЪТ  се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува.
22. При организирани групови пътувания ТУРИСТЪТ се задължава да се явява навреме съгласно договора и на уточнените от водача сборни пунктове. Неспазването на уговорените място и час е за сметка наТУРИСТА.
23. ТУРИСТЪТ  е задължен да има сключена застраховка, като ТУРОПЕРАТОРЪТ осигурява сключването на такава /включена в  цената или срещу допълнително заплащане в зависимост от държавата и вида на пътуването/.                                                                                                                                                                  
а. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за основни и допълнителни услуги, които ТУРИСТЪТ  е закупил индивидуално на място, а не чрез представител на ТУРОПЕРАТОРА.
б. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, които ТУРИСТЪТ  е нанесъл на трети лица по време на пътуването и престоя.

УСЛОВИЯ ПРИ НАСТАНЯВАНЕ     

24. ТУРОПЕРАТОРЪТ представя в своите оферти и договора с ТУРИСТА – настаняване, хранене и транспорт с категории/класове такива, каквито са според категоризацията на страните, в които се намират.
25. Цена за настаняване:
< б. Доплащане за единична  стая могат да се ползват, ако хотелът има условия за това                                                                                                                                                                      
   
в. Третото легло е в тройна стая или допълнително, като в повечето хотели е тип разтегателен диван.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА

26. След сключването на договор увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по:-изключение вследствие на промени  в цената на горивото или на
други източници на енергия.
-размера на таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна и др.
27.  Когато увеличението на цената надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, ТУРИСТЪТ  има право в 7 дневен срок да приеме предложената промяна, или  да прекрати договора, без да заплаща такса.
28. Когато ТУРИСТЪТ  прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага такъв.
29. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 27, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява всички плащания, които е получил от ТУРИСТА  или от негово име – не по-късно от 14 дни след това.
    30. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само, ако ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ТУРИСТА  по ясен и разбираем начин за него, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
31. Ако ТУРИСТЪТ  не уведоми ТУРОПЕРАТОРА за своето решение в 7-дневния срок по т. 30, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще счита, че предложените промени са приети.
32. Преди започването на изпълнението на туристическия пакет ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, когато промяната е незначителна и ТУРОПЕРАТОРЪТ информира ТУРИСТА  за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител:
1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;
2. срока, в рамките на който ТУРИСТЪТ  има право да уведоми ТУРОПЕРАТОРА за решението си;
3. последиците, ако ТУРИСТЪТ не реагира в рамките на определения срок.
4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.
33. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, ТУРИСТЪТ  има право на съответно намаление на цената.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРОПЕРАТОРА
34. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на ТУРИСТА  изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато: 1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и ТУРОПЕРАТОРЪТ е уведомил ТУРИСТА  за прекратяването на договора в следните срокове:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
) 5 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет  с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди началото на туристическия пакет -при пътувания с продължителност, по-малка от два дни.
2. ТУРОПЕРАТОРЪТ е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил ТУРИСТА за прекратяването на договора.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВА НА ТУРИСТА И ТАКСА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

35. ТУРИСТЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването му и има право на пълно възстановяване на внесените суми освен, ако не  е нарушил сроковете по договора за това.
36. ТУРИСТЪТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства / природни бедствия и др./,  но няма право на допълнително обезщетение.

РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
37. ТУРИСТЪТ уведомява без необосновано забавяне ТУРОПЕРАТОРА за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
38.  Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да отстрани  несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или 2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
39. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ТУРИСТА, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на ТУРИСТА до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
40. Когато предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги по ал. 7 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ предлага на ТУРИСТА подходящо намаление на цената.
41. ТУРИСТЪТ има право да откаже предложените от ТУРОПЕРАТОРА други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
42. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на ТУРИСТА, както е предвидено в договора за туристически пакет, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема разходите за настаняването на ТУРИСТА по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на ТУРИСТА, се прилагат тези срокове.
43. Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че ТУРОПЕРАТОРЪТ е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
44. Рекламацията трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.
45. При подаване на рекламация ТУРИСТЪТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:    1. касова бележка, или фактура.
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното, 3.други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
46. Рекламацията става до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
47. ТУРИСТЪТ има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ПЪТУВАЩИЯ.
48. ТУРИСТЪТ има право да получи обезщетение от ТУРОПЕРАТОРА за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет.
49. ТУРИСТЪТ няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ докаже, че липсата на съответствие се дължи на ТУРИСТА, на трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги и непреодолими и извънредни обстоятелства.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
50. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или прекратяван само с двустранни писмени споразумения и при спазване на Закона за туризма.
51. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
52. При спор между страните, ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби и други, отправени от ТУРИСТА до него.                                                                                                                                     

53. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, спорът се отнася за разрешаване до компетентния съд.

От  „ДЕТЕЛИНА ТУРС“ ООД