Home Bulgaria DetelinaTours.com Contact Us

                                                      ДОГОВОР  ЗА  ПЪТУВАНЕ

                                                                         между

Туристическа фирма “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД  с адрес: В.Търново, ул. Асен Разцветников,

№10;    удостоверение за Туроператор и Туристически агент  №PKK-01-05952

тел. 062522010;   0886018750;   0879652640; 0890231108   office@detelinatours.com    www.detelinatours.com

и

Трите имена: …………………………………………………………………………………….

Тел/дом. …………………….   сл. …………………….    моб. ……………………………

№ международен паспорт /л. карта …………………….  ЕГН …………………………

Адрес:……………………………………………………………………………………………….

               име, презиме, фамилия      ЕГН № паспорт/ л.к.  /телефон/
1.
2.
3.
4.

Транспорт /кат. № лиценз/ ……автобус

Дата място,от /час ……………………………………………………….

до/час/…………… на ………………2018 г.

Дестинация:………………………………..…………….. бр.нощувки :…..…

Място в автобуса ………………………..…………………………………………..

Хотел /категория/ : ………………………………………………………………..

База /изхранване/ –  ……….         стаи – …………………

Други услуги -………………………

Специални изисквания /ако са възможни/ -………………………….

Медицинска застраховка / за чужбина/  - —

Застраховка: ……………………………………………

Минимален брой участници в пътуването -……………

Дата на потвърждаване на пътуването – ………………..

Цена: ……. лв.  /словом/  ……………………………………………….. лева.

Промени в цената – ……………………….

Декларираме и поемаме отговорността, че здравословното ни състояние отговаря за безпроблемното  ни участие в избраната от нас дестинация. Потвърждавам от свое име и от името на гореизброените туристи, че сме запознати с условията на записване и програмата на пътуването  и внасям депозит / цялата сума / от …………. лв.

Доплащане ………………. 2018 г.

Декларирам, че даваме съгласието си личните ни данни да бъдат обработвани и използувани от фирма “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД във връзка със сключения между нас договор за пътуване.         Настоящото съгласие предоставям на фирмата, съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2, 3 и 4 от Закона за защита на личните данни.

      Общи условия за записване:  

1. Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на депозит в размер на минимум 30 % от стойността на цената на екскурзията.

2. Остатъка до пълната сума трябва да внесете не по късно от 7 работни дни преди датата на заминаването. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка според условията за анулации.

3. Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.

4. Всички щети, нанесени на автобуса и хотела, се заплащат на място от клиента с протокол.

5. Вашата стая е резервирана от 14,00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12,00 часа в деня на напускане. Всеки по дълъг престой се заплаща допълнително.

6. Потребителят може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум седем работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи или самолетни билети.                                                                                                                                                                                                                   7. В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД анулиранe на вече платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварителната дата на тръгване.

За автобусни програми:     За страната:

- над 10 дни преди датата на тръгване се възстановява цялата сума.

- от 9 до 5  дни преди датата на пътуването се възстановява 50% от сумата.

- четири дни преди началото на тръгването внесени суми не се възстановяват.

За чужбина:- над 20 дни преди датата на пътуването се възстановява цялата сума.

- от 19 до 13 дни се възстановява 70% от цялата сума.

- от 12 до 8 дни се възстановява 50% от цялата сума.

- до 7/седем/ дни преди началото на тръгването внесени суми не се възстановяват.

8. Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си в офиса на агенцията. Клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция, администрацията на обекта предоставящ туристическата услуга и самия него. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

9. “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД  е сключил застраховка “Отговорност на Туроператора” за 2018 г.  със ЗАД ДаллБогг:„Живот и здраве” АД,  бул. “Г.М.Димитров”, №1,  гр.София, застрахователна полица № 0800003569/20.04.2018 валидна до 19.04.2019г..

10. Клиентите се уведомяват за член.35 от Закона за туризма от 23.05.2002 г. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия, агенцията предлага следните варианти: пълно възстановяване на заплатените суми, пренасочване към друга дата, или друга дестинация.

11.В зависимост от записванията по дестинациите туроператорът си запазва правото да променя големината на автобусите според записаните туристи.

12. При задгранични екскурзии фирмата не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

13. Всеки турист е длъжен да предостави личните си данни по лична карта за застраховка на пътуването не по късно от пет дни за екскурзии в България и двадесет дни за екскурзии извън страната. На туристите отказали, не спазили тези срокове и тези предоставили непълни лични данни, както и записа ли се след сроковете туроператорът не извършва застраховка и не носи отговорност за това. В тези случаи туристите сами извършват застраховката за пътуването си и носят отговорност и последствията,  ако не сторят това. За екскурзии в България застраховка “Злополука” на туристи над 70 год. Застрахователните агенции не извършват и те остават без тази застраховка. В този случай тези туристи сами извършват застраховка по тяхна преценка със застраховател.

14. Туроператорът “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани със следните фактори, считани за форсмажорни и непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

15. При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

16.Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действие на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД за организирани туристически пътувания, с които Туристът декларира, че е получил, запознал се е и напълно ги приема.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Дата: …………….2018 г.

гр. В.Търново

Туроператор: …………………………….              Клиент: ………………………………..

“ДЕТЕЛИНА ТУРС” ООД

 

                                                   ДОГОВОР  ЗА  ПЪТУВАНЕ

                                                                         между

Туристическа фирма “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД  с адрес: В.Търново, ул. Асен Разцветников,

№10;    удостоверение за Туроператор  №PK-01-7611

тел. 062522010;   0886018750;   0879652640; 0890231108   office@detelinatours.com    www.detelinatours.com

и

Трите имена: …………………………………………………………………………………….

Тел/дом. …………………….   сл. …………………….    моб. ……………………………

№ международен паспорт /л. карта …………………….  ЕГН …………………………

Адрес:……………………………………………………………………………………………….

               име, презиме, фамилия      ЕГН № паспорт/ л.к.  /телефон/
1.
2.
3.
4.

Транспорт /кат. № лиценз/ ……автобус

Дата място,от /час ……………………………………………………….

до/час/…………… на ………………2018 г.

Дестинация:………………………………..…………….. бр.нощувки :…..…

Място в автобуса ………………………..…………………………………………..

Хотел /категория/ : ………………………………………………………………..

База /изхранване/ –  ……….         стаи – …………………

Други услуги -………………………

Специални изисквания /ако са възможни/ -………………………….

Медицинска застраховка / за чужбина/  - —

Застраховка: ……………………………………………

Минимален брой участници в пътуването -……………

Дата на потвърждаване на пътуването – ………………..

Цена: ……. лв.  /словом/  ……………………………………………….. лева.

Промени в цената – ……………………….

Декларираме и поемаме отговорността, че здравословното ни състояние отговаря за безпроблемното  ни участие в избраната от нас дестинация. Потвърждавам от свое име и от името на гореизброените туристи, че сме запознати с условията на записване и програмата на пътуването  и внасям депозит / цялата сума / от …………. лв.

Доплащане ………………. 2018 г.

Декларирам, че даваме съгласието си личните ни данни да бъдат обработвани и използувани от фирма “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД във връзка със сключения между нас договор за пътуване.         Настоящото съгласие предоставям на фирмата, съгласно разпоредбите по чл. 4 ал.2 т. 2, 3 и 4 от Закона за защита на личните данни.

      Общи условия за записване:  

1. Резервации се приемат след попълване на договор за пътуване и внасяне на депозит в размер на минимум 30 % от стойността на цената на екскурзията.

2. Остатъка до пълната сума трябва да внесете не по късно от 7 работни дни преди датата на заминаването. В противен случай вашият договор ще се счита за анулиран и ще дължите на агенцията неустойка според условията за анулации.

3. Туроператорът се задължава да предостави всички описани по-горе услуги.

4. Всички щети, нанесени на автобуса и хотела, се заплащат на място от клиента с протокол.

5. Вашата стая е резервирана от 14,00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12,00 часа в деня на напускане. Всеки по дълъг престой се заплаща допълнително.

6. Потребителят може да преотстъпи своето пътуване на трето лице, без да дължи неустойки, като уведоми туроператора минимум седем работни дни преди началната дата на пътуването, ако то не е свързано с издаването на визи или самолетни билети.                                                                                                                                                                                                                   7. В случай на отказ от пътуване по причини, които не са по вина на “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД анулиранe на вече платени услуги се извършват при следните условия в зависимост от предварителната дата на тръгване.

За автобусни програми:     За страната:

- над 10 дни преди датата на тръгване се възстановява цялата сума.

- от 9 до 5  дни преди датата на пътуването се възстановява 50% от сумата.

- четири дни преди началото на тръгването внесени суми не се възстановяват.

За чужбина:- над 20 дни преди датата на пътуването се възстановява цялата сума.

- от 19 до 13 дни се възстановява 70% от цялата сума.

- от 12 до 8 дни се възстановява 50% от цялата сума.

- до 7/седем/ дни преди началото на тръгването внесени суми не се възстановяват.

8. Рекламации относно организацията и провеждането на туровете, клиентът може да представи в писмен вид до 7 дни след датата на завръщането си в офиса на агенцията. Клиентът е длъжен да представи протокол, подписан от представител на приемащата агенция, администрацията на обекта предоставящ туристическата услуга и самия него. Агенцията уведомява клиента за своя отговор до 30 работни дни от депозирането на рекламацията.

9. “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД  е сключил застраховка “Отговорност на Туроператора” за 2018 г.  със ЗАД “Алианц България”,  бул. “Княз Дондуков”, №59,  гр.София, застрахователна полица №13160180400000003/16.08.2018 валидна до 15.08.2019г.

10. Клиентите се уведомяват за член.35 от Закона за туризма от 23.05.2002 г. При несъбран обявен минимум туристи за дадена екскурзия, агенцията предлага следните варианти: пълно възстановяване на заплатените суми, пренасочване към друга дата, или друга дестинация.

11.В зависимост от записванията по дестинациите туроператорът си запазва правото да променя големината на автобусите според записаните туристи.

12. При задгранични екскурзии фирмата не носи отговорност при недопускане на турист от граничните власти.

13. Всеки турист е длъжен да предостави личните си данни по лична карта за застраховка на пътуването не по късно от пет дни за екскурзии в България и двадесет дни за екскурзии извън страната. На туристите отказали, не спазили тези срокове и тези предоставили непълни лични данни, както и записа ли се след сроковете туроператорът не извършва застраховка и не носи отговорност за това. В тези случаи туристите сами извършват застраховката за пътуването си и носят отговорност и последствията,  ако не сторят това. За екскурзии в България застраховка “Злополука” на туристи над 70 год. Застрахователните агенции не извършват и те остават без тази застраховка. В този случай тези туристи сами извършват застраховка по тяхна преценка със застраховател.

14. Туроператорът “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД не носи отговорност при възникване на затруднения, забавяния и проблеми свързани със следните фактори, считани за форсмажорни и непреодолими обстоятелства: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, природни бедствия, затруднения причинени от масови мероприятия /стачки, бунтове, чествания на национални или религиозни празници/, както и явления и събития, които не могат да бъдат предвидени и предотвратени от агенцията.

15. При форсмажорни обстоятелства туроператорът възстановява суми, ако събитието е прието като такова от приемащата страна или превозвача и възстановява действително върнатите суми от контрагентите.

16.Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя; действие на трето лице, несвързано с изпълнение на договора; непредвидено събитие, което не може да бъде избегнато от страна на туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Неразделна част от настоящият договор са Общи условия на “ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД за организирани туристически пътувания, с които Туристът декларира, че е получил, запознал се е и напълно ги приема.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Дата: …………….2018 г.

гр. В.Търново

Туроператор: …………………………….              Клиент: ………………………………..

“ДЕТЕЛИНА ТУРС-С” ООД